Rompalt

ett par rommar från abborre

1 dl grädde

2 dl mjölk

5-6 dl vetemjöl

2 ägg, eller 3 små

2 tsk salt

kryddpepparkorn

Koka 1,5-2 liter vatten med 1 msk salt och 10 pepparkorn. Doppa matskeden i hetvattnet och fyll den med smet, vänd ned skeden med smet i paltgrytan. Fortsätt tills smeten är slut. Koka palten sakta, minst fyrtio minuter. Ät palten med smör.

Råmpålt´n

i par åparråmmo

1 dl gret´n/grädd´n

2 dl sopan

5-6 dl we´tmiḻe 

2 ägg, äl 3 smäder

2 testji sålt

peppar´n

Kåok meste to liter å vatt´n ve i matstji sålte å 10 pepparkåorn. He fanns båra kröyddpepparn förr.
Dååpp matstjia ini hetvattne å föyll a ve smet´n å viit ni ini påltgröyta. Fåortsätt till smet´n jär slöut. Kåok pålt´n saakt, veissa fyriti minöut. It pålt´n ve smöre.

_______________________________________________________________________________________________

Löksälta

Potatis, gärna färskpotatis, lök och smör
Koka potatisen i saltat vatten. Hacka under tiden löken fint och lägg den i en (kaffe)kopp eller liten skål. Lägg i en rejäl klick smör och häll lite hett potatisvatten över. Låt det stå en stund och dra så löken ger smak.
Doppa potatisbitarna i koppen, eller lägg ned dem en stund i koppen. Du kan också mosa potatisen på tallriken och slå löksältan över.

Löksälta

Kåok nöyåkerspotåtisen (färskpotåtisen) ini såltvattne. Merans potåtisen kåokes haack man lökn å läk e ini in (kjaffe) kåopp. Häv däit in står smörkleick å slå opa i gröut hetpotåtisvatt´n. Lät e sta i sto´t så ne få löksmaken. Dååpp potåtisbeitan ini kåoppen äl läk ni potåtisbeitan i stot. Do kjan å moos potåtisen opa tallingen å slå löksälta yvi.

______________________________________________________________________________________________

Kissela

Åmerikafḻäskstjiven äl tärningan stekes. Ta op fḻäske å slå opa vattne ini stekpanna. Kröydd (å såålt) om e bihövs. Pepparn om do töytj om e. Smola sot håḻbröre (helskrättbröre). Bḻaat ni fḻäske äl ha ne seive, äl smola ni håḻbröre ini varmmjöḻka. Stektfḻäske bḻates ni ini gröyta. Serveres ve smöre.

Till kissela anvit do helskrättbröre.

________________________________________________________________________________________ 

Helskrättbröre

1 kilo we´tmiḻe
1 kilo råseikt´n
2 paket jäst´n (förr kot man å tjyyp e opa läosveikta ini in påppersströut)
lö(g)ot ve vattne (kjansi in såltsnöus)
Knora till in de´(g) å ät för hå´ḻ. Kjaveḻ öut till kökin 5 millimeter tjååck å kröngo 25 centimeter ståår. Nagg do.Ta öut i håḻ meitta, kröngo 4 centimeter. Gräddes hååḻ. Häng håḻkökin opa staka övro ångno för å törkes.

Bagar-Davids recept, Svanbergs bageri i Sangis.

__________________________________________________________________________________________

Kålvdans

Kåḻvdans (för di så ät få uti råmjöḻka)
1 liter helsopa
2 ägg
1 testji sålt
in posa törrsopa (240g)
Veisp op ägga. Bḻaat ni sopan, sålte å törrsopan. Slå åomn opa 150°. Smyr in fårm så tåḻ värmen. Töm ni he do ha bḻate ihåp å sätt ein e ini åomno kröngo 45 minöut. Pråov seran ve in kneiv om kåḻvdans´n ha stane. Lät´n kåårn i gröut. It seran ve kålsopan, sockre och kjanel´n.

Recefta opa Helskrättbröre å Kålvdans´n  ha na Kerstin Johansson bordi Gjammaḻgårn skrivi ni.

 

Publicerat i Okategoriserade

November 2018

ḻ  uttalas som tjockt L

dalk – slusk

dape – damm, stoft

disporåt – desperat

djeinnes – gråta

djimenlien – vanligtvis

djiro – flitig, idog

djyridäik – gyttjedike

drämen – smälta, om ex smör

durer – härja

dwååḻ – slumra

dån – därifrån

dåmen – domna

dåntje – unket, avslaget, illaluktande

dårinålen – granbarr

dårje – granris

därfyri – förut

där å scher – här och där

döintja – dynga

Publicerat i Okategoriserade

Oktober 2018

(g) uttalas ibland, uttalet skiljer mellan olika byar


barhöur – barhuvad

beicklat – svagt, ostadigt, vingligt

bidjere – begäret

bidjåra – begära

bigja(g)en – begagna

bio teill – bjuda till, anstränga sig

biråma de – besinna dig, hejda dig

bisneippelit – snabbt undanstökat

he djik besneippelit – det gick snabbt, lätt

bitön – ängslig

bjärn – björn

bjärntanna – sicksackstygn

bleingres – tappa räkningen

bleinger me ät – stör mig inte så jag tappar räkningen

blåra – bläddra

Publicerat i Okategoriserade

September 2018

uttalas som tjockt L

aftavaḻ  – aftonvard, kvällsmat

annvåra – iaktta, uppmärksamma

anwår – varannan

aritan – arton

armest – knappast, ett uttryck för tvivel

aroloto – annorlunda

arostans – annanstans

atörs – åt fel håll

avensjåon – auktion

avensiok – avundsjuk

 

Publicerat i Okategoriserade

Augusti 2018

En av de barnramsor som finns att läsa i stora ordlistan, I åoḻleist opa Köḻismåḻe.  De två ordlistorna och CD-skivan finns åter att köpa på Kalix Bibliotek.

Ett å to´- beribo´
Trei å föyr – sḻå i löyr
Fem å sex – gja till vegs
Sio å ått – gja äätt i pått
Ni´å ti´ – sta å kni´
Elav å tåḻv – slå näsan i gåḻv
Trettan å fjåortan – nåpp ihåp låortan
Femtan å sextan – tjyyr ihåp hästan
Söyttan å aritan – sḻå ihåp tallrikan
Neittan å tjio – häng op i smörtio.

 

Publicerat i Okategoriserade

Juli 2018

Denna månad blir det en mycket fyndig text skriven av Alexander Lindgren från Påläng. Han framför denna rapp tillsammans med gruppen GÅRK. Lyssna på den genom att klicka på LÄNKAR här ovan, välj http://www.thekalixlanguage.org och klicka på MUSIC.

 

Heavy bondska

Text: Alexander Lindgren

 

He jär beitti o mårjan å je liot stei åopp

je kåok me kjaffe å ta me in kåopp.

Öut bordi höuse å såop å borda bråo

ein ini föuse åsta mjölk i kåo.

 

Je far åt Skåtan å dra åopp näta

je jär håongra å liot jo hå me na äta.

Seimpen å låkan å nan knåbba seik

båra he jär färskt – jär e då läik.

 

Nåpp frusileimbera å stjiot in håra

ät jär e na spåra uti he jär båra djåra.

Åopp ipi berge å hågg se nan tåll

åt kwiln så jär man no gjanska åll.

 

Man hålla rackel schär – kröngo vela

man mora vårn da – bḷä ät nantin feḷa.

Leigg å weil se å våra i fri

he få man djåra når man jär grivi ni.

 

Publicerat i Okategoriserade

 

Publicerat i Okategoriserade

Juni 2018

ḻ – uttalas som tjockt L

 

vkreick – spillkråka

Siselstjit – gulsparv

Spirilipi – enkelbeckasin

Djyiböytt – taltrast

Spititit – talltita

Nåristjir – nötskrika

Nåttskwötto – fladdermus

Publicerat i Okategoriserade

Maj 2018

 

däran – därifrån
Jär´n bordi Båoträske? Jå, hån jär däran. – Är han från Bodträsk? Ja, han är därifrån.

schäran – härifrån
Jär´a frå böyn? Jå, a jär schäran. – Är hon från byn? Ja, hon är härifrån.

einro – innanför
Kwåst´n sta einro dör´n. – Kvasten står innanför dörren.

öyttro – utanför
Do liot fåra öyttro holmen om do skå få na ve meet. – Du måste fara utanför holmen om du ska få något med meta.

fremro – framför
Hån ståo främro mi så je så eintna. – Han stod framför mig så jag såg inget.

bakro – bakom
A satt bänken bakro mi. – Hon satt bänken bakom mig.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade

April 2018

ḻ – uttalas som tjockt L

 

je it fäile till frökost – jag äter fil till frukost

nöyhalstreströmmingen – nyhalstrad strömming

tånnbrötöylla – hårt eller mjukt tunnbröd, pålägg av exempelvis fisk, potatis, lök
(surströmming eller halstrad strömming)

hå ve na dååpp ini kjaneistern – har vi nåt fikabröd i brödburken (plåtburken)

gred´n – grädde

miḻe – mjöl

ve liot tjyyp eka – vi måste köpa ägg

pålt´n – palt

bḻåopålt´n – blodpalt

störning – stuvning på fläsk eller kött

gröyll – spilla vid sidan om, söla ned när man häller upp exempelvis mjölk

lät smöre kḻyken – låt smöret smälta

Publicerat i Okategoriserade