Mars 2023

Ernst Lundbäck var en av initiativtagarna till studiecirkeln Köḻiskåḻvan som startades 1978, och även ledare för studiecirkeln. Vid hans bortgång 1993 skrev Hedvig Andersson följande som lästes vid hans begravning:

Ernst Lundbäck till minne

He jär så tåomt å töyst baki kjatedern.

In brå å kḻårsöynt kjar ha lagt ni penna.

Påppere lik där, väntend opa åoḻa

å bökren hav´en stängt för seist gjaka.

Na jåoḻa grönske å na bjärken såva

då fick hån byri längsta somarlåve.

Å bḻåomstertäin hån kåm ve fåeḻkweittre

å have swålle freitt frå väinteräisan.

——

Hån jär ät mer, men vet åt ända feinns´n.

Hån tåḻa än där Köḻismåḻe tåḻas

å där man träivs å kjann birätt å meinnes.

Å tåḻa kot´n å hån tåḻa störot

å sar, åt båonska – hö skå estoméres.

He saar´n bestämt, åt eingen ålls skå stjömmes

yvi de måḻe så jär fåornt å gåmalt.

Båondmåḻe, sar´n, kjan höres makoloto;

he kjan så ilakt tå se lior å väsnes,

som stormen når hån revansér o höst´n,

å kjan räka wåsst som dårinåḻen,

na nåoḻa bḻåås å öure läk åt yrja.

biseinn! He kjan å höres gåore möuntert

som borti reinneil´n milla skḻaverstenan,

där båna ållti bröuke böygg sä kwårnnen.

—–

Men, om do pront vill meinnes våckeråoḻa,

så gja då öut ållén o kwil´n å sätt dä

där veän helt ta slöut å skåoen byri.

Där sjåong´e lent å våckert uti gräse

å åoḻa koma meild å miok ve sånna.

Å om tjärleken sjåong´e å o´ somar´n;

o´ somar´n så ät nåkes ålls lövbḻeka

å där ät frösta kåom å niop å bḻåomen.

Så kjan do siti läindj å båra lona

å åoḻa meinn dä om dåm så hå fyri.

Dom så våor heḻe öundi håḻan täiro

na ne var greist å åssnat mila höusa.

Så må do täintj å tåḻa Köḻismåḻe,

som he ne hördes myttji langt tillbåka.

Å åoḻa, dom skå våra kwår å feinnes

å nöya rösto skå bivåra båondska.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Mars 2023

Februari 2023

Hömyrfors – Hömöyrssparran (Hömyrfors-sparvarna)

Kälsjärv – La´khårschetjersjärvaran (långhalsade kälsjärvare)

Månsbyn – Månsböygḻåopan (Månsby-slynglar)

Ryssbält – Bḻåmissoröyssbältan (blåmisso, misso – när mjölken skär sig)

Siknäs – La´khårscheseknäsaran (långhalsade siknäsare)

Storön – Ståröstenbäitan, Stårölöen (Storö-stenbitar, Storö-löjor)

Vallen – Vållan träskållan (träskallar)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Februari 2023

Januari 2023

Sangis – Kjavalsangisan, kjavlan (kavel-sangisar)

Storsien – Frusinsäian (frysande storsienbor, kanske p g a arbetslägren där?)

Sören – Säoran (sörenbor)

Töre – Täoran (törebor)

Ytterbyn – Öytterbökråken (ytterbykråkor)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Januari 2023

December 2022

Pålänge – Pulingåostan (pålängeostar)

Rian – Blåmissoräian (blåmisso, misso – när mjölken skär sig)

Risön – Räisölappan (risölappar)

Rolfs – Råschan, Småsäliråschan (småsälg-rolfsare)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för December 2022

November 2022

Karlsborgsverken – Bröuksaran (de från bruket, fabriken)

Korpikå – Ståltkorpikan (stolta korpikåbor)

Lantjärv – Rö´lantjärvaran (röda lantjärvare, politiskt?)

Målsön – Mårschöstjiren (målsöskatorna)

Nyborg – Nybårikråken (kan syfta på att de mörkklädda arbetarna som färdades över isen till fabriken i Karlsborg såg ut som kråkor)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för November 2022

Oktober 2022

Granån – Grenåpoppan (poppan är också ett namn för harungar)

Holmträsk – Håḻmträskmosatramparan (mossatrampare – mosstrampare)

Hällfors – Hällfårssparran (sparran – sparvarna)

Iniholmen – Håḻmherran, herran bordi Inihåḻmen (herrarna från Iniholmen)

Kamlunge – Fḻotakjambḻångaran (flottarkamlungare)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Oktober 2022

September 2022

Bondersbyn – Lakhårschebåndersböyaran (långhalsade bondersbyare)

Börjelsbyn – Tioabyrilsböyaran (tjuvaktiga börjelsbyare)

Båtskärsnäs –  Pḻassaran (boende i Båtskärsnäs, Platsen)

Gammelgården – Gjamaḻgårsgḻåopan (busungar, slynglar från Gammelgården)

även Skarphökogjamaḻgåḻaran (gammelgårdare med skarpa hakor)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för September 2022

Augusti 2022

I ordlistan I åoḻleist opa Köḻismåḻe presenteras en del uttryck och talesätt om bybor. Ursprunget till hur dessa uttryck uppkommit kan det ibland vara svårt att veta.

Bjumisträsk (Töre) – Biombiskråken (kråken – kråkor)

Björkfors – Bjärkfårssparran (sparran – sparvarna)

Bodträsk – Båoträskaran ve grötn ini hårschn (ve grötn ini hårschn – med gröten i halsen)

Bredviken – Breviksbḻara (bḻara – bladen)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Augusti 2022

Juli 2022

Åoḻleist opa Köḻismåḻe innehåller en del namn, och öknamn, om byar och bybor, en del ganska harmlösa och andra lite elakare. 

Pulingan jåra så eni så när di skå drå åop båtn gja åll opa soma säir.   – Pålängeborna är så eniga så när de ska dra upp båten går alla på samma sida. 

Köḻisbåon jåra så hemtjer så når di koma söro Piit så jär e såm i kjaröytjabat så dra å dra. – Kalixborna är så hemkära så när de kommer söder om Piteå så är det som ett gummiband som drar och drar.

Täoran å Säoran, såm täorspeiken, hårta ötan höur. – Törebor och Sörenbor, som törespiken, hälften utan huvud. (i Töre fanns en fabrik som tillverkade spik, kanske dyckert)

                                                          

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Juli 2022

Juni 2022

Uttrycken är hämtade ur Åoḻleist opa Köḻismåḻe, ḻ uttalas som tjockt L

”Håhåjaja” som fastra saar,”sio bån å eingen far, åttonde marra å nionde je”

– håhåjaja, som faster sa, sju barn och ingen far, åttonde märren och nionde jag.

Hån sei öut såm sparrn såm fåḻ o gocko

– han ser ut som sparven som följer efter göken (dvs mager).

Hån jär så fåti så´n tjänn ät åt kåongens möynt

– han är så fattig så han känner inte igen kungens mynt.

He så hafs he skjafs

– det som används blir nött.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Juni 2022